Van 1900 tot 1940

9 december 1900 
Stichting van het "Eerste tehuis voor gebrekkige en mismaakte kinderen' te Arnhem, de latere Johanna Stichting 

1901
Ongevallenwet, oprichting van de Rijksverzekeringswet

14 februari 1903
Oprichting van de Vereeniging voor Physische Therapie op initiatief van Dr. J. van Breemen, Amsterdam

1905
Leerplichtwet 

1905
Oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 

1905
Oprichting van het Centraal Instituut voor Physische Therapie, Amsterdam

1908
Oprichting van het Rotterdamsch Zeehospitium Katwijk en de Rotterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose

1908
Oprichting Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. (NVVS)

1908
De Rijksverzekeringsbank heeft een eigen revalidatiecentrum in Nijmegen (onder leiding van Dr. Lycklama Ă  Nijeholt

1911
Minister Talma dient het ontwerp van wet in betreffende de verzekering van arbeiders tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom

1911
Oprichting van de Prins Alexander Stichting voor onderwijs aan blinden in Huis ter Heide. Bij de Piet Oost school hoorde een internaat. Nadat de school in 1951 ook opengesteld was voor slechtzienden bezocht prinses Marijke (ze noemde zichzelf later Christina) deze school. In 1988 werden de school en het internaat onderdeel van Visio, een instelling voor blinden in Huizen.
(Bron: wapedia.mobi.nl)

1912
Binnen de Nederlandse Blindenbond ontstond verzet van de jongeren. Ze wilden dat het bestuur de Blindenbond zou omvormen van een gezelligheidsvereninging naar een strijdbare belangenvereniging. Ze wilden niet langer afhankelijk zijn van liefdadigheid en pleitten daarom voor blindenzorg door de overheid. Ze richten de radicale Amsterdamsche Blindenbond op. Om deze oppositie in de bond tegemoet te komen, stelde het bestuur onder leiding van voorzitter T. te Wechel een rapport samen over onderwijs, werk en leefomstandigheden van blinden. In november 2015 verscheen dat rapport. Naar aanleiding vandit rapport werd in 1916 de staatscommissie voor blinden ingesteld door de overheid. [Bron Cora Boele]
 
1912
Oprichting van de Amsterdamsche Blindenbond onder leiding van enkele ziende vakbondsmensen. Deze bond streeft naar “Maatschappelijke blindenzorg, geheel ten laste van de gemeenschap.” Het welzijn van blinden wil men uit de sfeer van filantropie halen, en wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid.

1912
Oprichting van de Adriaanstichting te Rotterdam-Hilligersberg op initiatief van mej. Maria Johanna de Monchy

25 juni 1913
Publicatie van de Invaliditeitswet in het Staatsblad nr. 205

1913
Oprichting van de Haagse Blindenkring, later ontstond hieruit de Haagse Blinden-vereniging. Onder leiding van Piet van der Wel komt deze instelling in verzet tegen de filantropische geest in de landelijke bond.

23 april 1914
Opening van de Adriaanstichting in Rotterdam-Hilligersberg

1915
Oprichting van de Cornelia Stichting te Beetsterzwaag

1916
Instelling van de Staatscommissie voor Blinden. 

1919
Oprichting van blindeninstituut Bartimeus te Zeist
(Bron:home.visio.org)

14 november 1919
Oprichting Vereniging voor Misvormden in Leiden

10 december 1919
Oprichting Nederlandse Rooms-Katholieke Blindenbond St. Odilia te Amsterdam. De verzuiling doet zijn intrede in de blindenorganisaties.
(Bron: NVBS statuten 8-4-1987)

1919
Publicatie van het "Verslag van de Staatscommissie om te onderzoeken wat van staatswege kan worden verricht tot verbetering van het lot van Blinden en Halfblinden". (Eindrapport van de Staatscommissie voor Blinden). 

De Staatscommissie stelde voor om onderwijs aan blinde kinderen verplicht te maken (leerplicht) en de lonen van blinden in werkinrichtingen te verhogen. Een gewone arbeider verdiende in die periode rond de f 12 (gulden) per week. terwijl het weekloon in de werkinrichtingen tussen de 4 en 5 gulden per week lag. De Staatscommissie stelde ook voor om particuliere initiatieven aan te vullen met subsidies. [Bron Cora Boele]

1920 
Lager Onderwijswet

1921
Wijziging van de Ongevallenwet en van de Invaliditeitswet

1921 
Door de inzet van de Amsterdamse Blindenbond kwam in Amsterdam de eerste instelling voor werkverschaffing tot stand. En ook een gemeentelijke blindencommissie. Andere steden volgden. In de gemeentelijke instelling voor werkverschaffing kregen blinde werknemers aanzienlijk beter betaald als bij de particuliere werkinrichtingen. 

13 juni 1922
Nederlandse Blindenbond ontvangt koninklijke goedkeuring over de nieuwe statuten waarin de koers wordt veranderd. Het sociale vraagstuk van het welzijn van blinden wordt in navolging van de Amsterdamse en Haagse Blindenbonden centraal gesteld. De leuze “Maatschappelijke blindenzorg geheel ten laste van de gemeenschap”, werd overgenomen. De filantropie moest worden vervangen door overheidshulp. Dit leidde tot de volgende eisen :

  • leerplicht voor het blinde kind
  • verbetering van het blindenonderwijs
  • toegang tot het middelbaar en hoger onderwijs
  • verbetering van de beroepsopleiding en produktieve arbeid in de maatschappij voor alle werkkrachtige blinden
  • verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden voor die blinden die voor hun arbeid waren aangewezen op de blindenwerkplaatsen
  • financiĂ«le steun voor niet werkkrachtige blinden
  • verbetering van de levensomstandigheden van blinde ouden van dagen

Na de reorganisatie van 1922 kreeg de bond een federatieve vorm, niet alleen particulieren waren lid, ookde plaatselijke organisaties sloten zich bij de bond aan. Lokaal werden de eerste successen geboekt. In navolging van Amsterdam (30-05-1921) werden in diverse steden –den Haag, Haarlem en Leiden- Gemeentelijke Werkinrichtingen voor blinden geopend.

1923
Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs. Het blindenonderwijs wordt opgenomen in de Wet Bijzonder Lager Onderwijs.

1923
Oprichting van het Consultatiebureau voor Lichamelijk Gebrekkigen te Rotterdam, onder andere door J. van Assen

1924
Oprichting Nederlandse Christelijke Blindenbond, de zuilen zijn compleet. De drie organisaties NBB, NKB en NCB werken incidenteel samen. Belangrijkste meningsverschil is dat de NBB het idee van staatszorg voorop plaatst, terwijl de confessionele bonden het particulier initiatief verdedigen.

12 december 1924
Oprichting van het 'Comité Auto- en Boottochtjes voor lichamelijk gebrekkigen te Rotterdam' (naar het voorbeeld van Den Haag en Amsterdam)

1924
Oprichting van de Bond van Invaliden, Amsterdam

25 juni 1924
Eerste straatdemonstratie in den Haag, georganiseerd door de Nederlandse Blindenbond om de aandacht te vestigen op de noden van blinden. Tussen de twee wereldoorlogen werden heel wat pogingen ondernomen om zowel de overheid als het Nederlands publiek te interesseren voor de sociale problemen van blinden. “In woord en geschrift trachtten wij onze ziende medemensen ervan te overtuigen, dat blinden in hun midden een waardige plaats konden innemen.” De NBB wil opkomen voor “de menselijke rechten van de blinden” en durft daartoe “eisen te stellen”. Men zoekt kontakt met Kamerleden en stuurt verzoekschriften naar de Tweede Kamer.

1 januari 1926
De Nederlandse Blindenbond stelt Johan van den Berg aan als bezoldigd propagandist, een functie die hij tot 1963 vervuld.

Februari 1926
Oprichting van de Centrale Vereniging voor Lichamelijk Gebrekkigen (CVLG) en opheffing van de Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland

1926
Oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Rheumatiekbestrijding

1927
Oprichting van de Vereniging tot behartiging van de belangen van Nederlandsche Lijders aan Been en Gewrichtstuberculose in Laren Noord-Holland

mei 1927
CLVG publiceert de brochure 'Hoe zorgt Nederland voor zijn lichamelijk gebrekkigen'

31 augustus 1927
Oprichting van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Arbeid voor Onvolwaardigen (AVO)

1928
Eerste Olympische Spelen voor Doven in Amsterdam

8-12 october 1928
De AVO organiseert een internationaal congres en een tentoonstelling over arbeid en arbeidsmethoden voor onvolwaardige arbeidskrachten. Het doel is onder andere om te laten zien dat blinden even vakkundig als anderen kantoorarbeid kunnen verrichten.  

1928
CLVG publiceert de brochure 'Zorg voor lichamelijk gebrekkigen'

2 augustus 1929
Eerste internationaal congres van de International Society for Crippled Children in GenĂšve

1929
CLVG publiceert het boek 'De zorg voor lichamelijk-gebrekkigen uit sociaal, economisch en medisch oogpunt', door Dr. J. van Assen

1929
Oprichting van de Staatscommissie inzake onvolwaardige arbeidskrachten. Deze commissie moest de arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking onderzoeken. 

1929 
Oprichting van het Koningin Emma Jubileumfonds 

1929, december
Opening van de Anna Kliniek in Leiden, kliniek voor orhopedische behandeling van lichamelijk gebrekkigen 

1929
Ziektewet

1929
Oprichting van het Gemeentelijk Instituut voor Physico Therapie te Groningen (Dr. Rookmaker)

1 juni 1929
Oprichting van de Nederlandse vereniging van blinde Esperantisten (Nosobe). Door hun internationale contacten legden de blinde Esperantisten de basis voor de latere Europese Blinden Unie. http://www.nosobe.nl
Bron: Leendert van de Merbel

1929
Demonstratie Nederlandse blindenbond in Leiden
Demonstratie Nederl. BlindenbondVoorop voorzitter W.A. Jacobs, met pijp

1930
Arbeidsbemiddelingswet (Staatsblad 433, 29 november 1930)

1930
Oprichting van het Consultatiebureau voor Rheumatische Ziekten te Amsterdam

1931
Besluit Buitengewoon Onderwijs-1931

1931
Oprichting Nederlandse Bond van Dovenverenigingen

1931, 29 juni tot 3 juli
Internationaal Congres van de International Society for the Care of Cripples Children, Amsterdam

1931, november
Een subcommissie van de Staatscommissie brengt een rapport uit gericht op blinden en slechtzienden. Dit rapport bevat aanbevelingen voor de verspreiding van lectuur in braille, Brian kortschrift, verkeersherkenningstekens en geleidehonden voor blinden. 
 
1932
Demonstratie van de Blindenbond in Utrecht, Achter de St. Pieter 10, voor serieus werk voor blinden. De demonstratie vond plaats ondanks een verbod door het bestuur van de Werkinrichting voor Blinden van de Vereniging tot Ondersteuning en Zedelijke Ontwikkeling van Hulpbehoevende Blinden.
 
1932
De gemeente Rotterdam maakt een einde aan de traditione protestmars na afloop van de Bondsdag van de Nederlandse Blindenbond. Met de protestmars eisen leden van de bond beter onderwijs aan blinden en meer werkgelegenheid.


1932 
Freaks is een Amerikaanse horrorfilm, waarin regisseur Tod Browning de wereld van circus sideshows onderzoekt, en de “freaks” die daarin optreden. Browning, die zelf ooit met een circus reisde, koos echte circusartiesten als acteurs, zoals korte mensen, een vrouw met baard, een Siamese tweeling, en artiesten zonder benen. Hij zet in de film hun integriteit en eerlijkheid tegenover de perversie van de werkelijke monsters in de film, de zogenaamde ‘normale’ mensen. De film werd ‘ghastly en repellent” (gruwelijk en weerzinwekkend) genoemd door critici en in veel landen verboden. In Groot-BrittanniĂ« zelfs bijna 30 jaar. Hoewel de film later cultstatus kreeg betekende de film het einde van Brownings’ carriĂšre als regisseur.

afb1932
'Tod Browning with the cast of Freaks (1932)', VS. Collectie: The Kobal Collection Productie: Metro-Goldwyn-Mayer

1933
Opening van de St. Maartenskliniek, Nijmegen

1933
Demonstratie in Brussel van mensen die in de Eerste Wereldoorlog gehandicapt waren geworden. 

1935 
Door de crisis werd de positie op de arbeidsmarkt van mensen met een handicap -de zogenaamde onvolwaardigen- slechter. De drie blindenbonden schreven gezamenlijk een brief aan de Minister van Sociale Zaken over de  slechte werkgelegenheid voor blinde mensen. Het antwoord beperkte zich tot de vermelding dat er bij Philips zeven blinden met succes zijn geplaatst. [Bron Cora Boele]

1936
Grote polio-epidemie in Nederland

1936, 28 juni tot 5 juli
Third World ongress for the Care of Cripples, Boedapest, Hongarije

1937, 24 januari
Oprichting van de Vereniging van Artsen-Physico-therapeuten, door Dr. J.C. Mom en Dr. J. van Breemen. Deze vereniging heeft tot 1955 bestaan en was de voorloper van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Fysische Therapie

1938
Eindrapport van de Staatscommissie inzake onvolwaardige arbeidskrachten. Het eindrapport verdwijnt door een gebrek aan financiële middelen, een gebrek aan politieke wil en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in een lade. [Bron Cora Boele]

1938
Oprichting van de Blauwe Vogelgroepen (bijzondere eisengroepen, padvinderij voor gehandicapten kinderen)

1938
Oprichting Vereniging ter bevordering van de belangen van slechthorenden

1938
Het eerste Nationale Blinden Congres wordt gehouden

1939
Vierde internationaal congres van de ISCC

1940
Oprichting van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven