Corrie Tijsseling (1966-  )

Corrie Tijsseling is geboren op 6 september 1966 in Leersum.

Zij heeft een progressieve vorm van doofheid, waardoor zij in haar vroege jeugd slechthorend was en steeds dover werd, tot volledige doofheid op haar 25e. De doofheid is voor haar nooit een probleem geweest, zij ervaart het doof-zijn als een aspect van haar identiteit. 

Foto van Corrie Tijsseling

De reden dat zij actief is geworden op het gebied van de emancipatie van dove mensen is omdat zij merkte dat zijzelf, haar doofblinde vader, dove moeder (die tevens licht verstandelijk beperkt is) en andere doven en slechthorenden systematisch achtergesteld worden in deze samenleving. Bijvoorbeeld toen zij een vervolgopleiding wilde kiezen, werd haar verteld dat zij sommige beroepen niet kon doen omdat ze doof was. Of toen zij wilde gaan studeren, kreeg ze geen tolkvoorziening en moest ze hiervoor een rechtszaak voeren. Bij het solliciteren, deed men overal moeilijk omdat ze doof is.

Corrie heeft regulier onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs gevolgd. Zij behaalde een Mavodiploma en een LTS-diploma Grafische Technieken. Daarna is zij gaan werken als leerling-vlakdrukmonteur, en later als gediplomeerd vlakdrukmonteur.

In 1986 is Corrie getrouwd en in 1987 kreeg zij een dochter en in 1991 een zoon. Het werk als vlakdrukmonteur beviel niet meer en zij is eerst gaan werken als hovenier en in 1997 begonnen aan een deeltijdstudie bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2004 behaalde Corrie een Mastergraad in de theoretische en historische pedagogiek. In 1998 is zij als onderzoeksassistent gaan werken bij het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel (later Viataal en nu de Koninklijke Kentalis Groep). Daar heeft zij als projectleider onder andere het probleem van seksueel misbruik en geweld onder leerlingen aangepakt.

Van 2004 tot 2006 werkte zij als promovenda bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar promotieonderzoek ging over de geschiedenis van het dovenonderwijs in Nederland. In 2006 is Corrie gaan werken als docent bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en in 2012-2013 werd zij docent van het jaar. Bij haar colleges zette zij altijd tolken Nederlandse Gebarentaal (NGT) in. Corrie heeft op 1 december 2014 de doctorsgraad gehaald. Zij was de eerste persoon in Nederland die de verdediging in de Nederlandse Gebarentaal voerde.

In 2016 werd Corrie onderzoekscoördinator bij Geestelijke Gezondheidzorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD-DS) en sinds 2018 werkt zij als senior onderzoeker bij Kentalis. Van 2016 tot 2017 voerde zij samen met Paul van Trigt en Dorien Graas het aanvullende vooronderzoek naar geweld in doveninternaten uit, in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg.
Corrie heeft daarnaast onderzoek gedaan voor Stichting DovenShoah naar wat er gebeurd is met Joodse Doven in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het resultaat is een slachtofferlijst met voor elk slachtoffer een pagina met verhalen en foto’s over die persoon.

Samen met Paul van Trigt richtte zij in 2016 het netwerk Bronnen Inclusief Burgerschap (BIB) op. Het doel is om de geschiedenis van mensen met beperkingen in Nederland in kaart te brengen. Een van de resultaten is de website DisPLACE, met verhalen van mensen met beperkingen.

Corrie was bestuurslid en later voorzitter van Dovenschap, de landelijke belangenorganisatie van doven en/of gebarentaligen. De onderwerpen waarop ze actief is zijn:
• Ratificatie VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap, samen met Eva Westerhoff. Dat is gelukt, Nederland heeft het verdrag in 2016 bekrachtigd.
• Harmonisatie Tolkvoorziening, samen met Helen Blom. Na de totstandkoming van de wet centralisering tolkvoorzieningen heeft Corrie dit overgedragen aan Jennifer Chin en Lisa van der Mark.
• Erkenning Nederlandse Gebarentaal. Al meer dan 30 jaar wordt er door de dovengemeenschap gestreden voor de erkenning van deze taal. Corrie doet dit samen met Eva Westerhoff, Trude Schermer en Daniël Scheper. In september 2020 is in de Tweede Kamer een plenair debat gevoerd over het initiatiefwetsvoorstel dat ingediend werd door ChristenUnie, PvdA en D66 in nauwe samenwerking met Dovenschap.
• Verder is Corrie een van de oprichters van de werkgroep Cultureel Erfgoed Doven van Dovenschap, die als doel heeft om documenten, foto’s en films over de geschiedenis van doven te verzamelen, te archiveren en via een website beschikbaar te maken voor iedereen.
• Daarnaast heeft zij een aantal boeken geschreven:
• Anders doof zijn (2006) dit is haar Masteronderzoek.
• Doof ofzo? (2008) Een boek met informatie over alles wat te maken heeft met doof of slechthorend zijn.
• School, waar? Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap 1790-1990, (2014). Dit is het promotieonderzoek van Corrie en kan gratis gedownload worden.