Literatuur: Algemeen

Nederlands

Adriani, J.H., en A. Folmer. (1949)
Voorlezingen over armenzorg en maatschappelijk werk. Zutphen, Ruys.

Bolkestein, G., en H. Menkveld. (1978)
Ontwikkelingslijnen naar speciaal onderwijs. Nijkerk, Callenbach.
Hoofdstuk 1: De gehandicaptenzorg in samenlevingen van verschillende tijden, blz. 9 - 29.

Companjen-Roosenschoon, T.
Gehandicapten en gehandicapte kinderen in andere culturen. Bron onbekend.

Damwichers, H. (1982)
De plaats in de maatschappij van en het overheidsbeleid met betrekking tot gehandicapten. Uit: Mobiliteit en recreatie van gehandicapten, eindexamenscriptie NWIRT, Breda.

Dietz, H.G. (1991)
Van 'gebrekkigenzorg' tot 'inclusief gehandicaptenbeleid'; een beknopt overzicht van de geschiedenis van de zorg en het beleid voor mensen met een lichamelijke handicap in Nederland. Utrecht, Stichting Informatievoorziening Gehandicapten Nederland, juni 1991. 48 blz.

Dietz, H.G.
Gehandicaptenzorg in Nederland.
Internetdocument. Vanaf april 1999.

Gevaert, Bert, (2017) Het grote verhaal van kleine mensen. Een geschiedenis.

Gijswijt-Hofstra, Marijke en Harry Oosterhuis, (2001)
'Psychiatrische geschiedenissen' in: Bijdrage en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap Den Haag, 116e jaargang, aflevering 2, 2001 163-197

Gorter, K.A., en J.B. Terpstra. (1979)
Zorgen door en voor lichamelijk gehandicapten; ontwikkelingen in leefsituatie, belangenbehartiging en maatschappelijke dienstverlening. Nijmegen, Nimawo/ITS.

Gras, Mitzi en F.Bovenkerk, K.Gorter, P.Kruiswijk en D.Ramsoedh (1996)
Een schijn van kans. Onderzoek naar discriminatie van mensen met een handicap. Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen/Verwey Jonker Instituut Utrecht.

Heerma van Voss. A.J. (1983)
De geschiedenis van de Gekkenbeweging. In: Voor gek gehouden. Geschiedenis van de krankzinnigenzorg in Nederland. Haarlem/Gouda.

Heerma van Voss, A.J. (1978)
De geschiedenis van de gekkenbeweging. Belangenbehartiging en beeldvornming voor en door psychiatrisch patiënten (1965-1978). In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid jaargang 33 nr. 6 p. 398-428.

Historisch Onderzoeksbureau Histodata en St. Pandora (1990)
25 jaar en nog geen normaal mens ontmoet. Ambo Baarn.

Historische, De, ontwikkeling van de positie van de lichamelijk gehandikapte. Bron onbekend.

Ketting GNA. (1922)
Bijdrage tot de geschiedenis van de lepra in Nederland. ‘s Gravenhage.

Korte geschiedenis van de gehandicaptenzorg en de revalidatie (1980).
In: Organisatie van de gehandicaptenzorg; door G. Kronjee e.a. Assen, Van Gorcum. Blz. 108 - 117.

Kuypers, I., en J. Sleegers (1989)
Bij gebrek aan beter; schets van de dienstverlening aan mensen met een lichamelijke handicap, 1850 - 1984. Utrecht, Stichting Dienstverleners Gehandicapten.

Lenderink, H.J.(1904)
Het blindenwezen in en buiten Nederland

Liefland Jr., W.H. van (1959)
De plaats van de gehandicapte mens in de samenleving van vroeger en nu. In: Het Buitengewoon Onderwijs in de zorg voor gehandicapten; 3e geheel omgewerkte en uitgebreide druk van 'De school voor het afwijkende kind'. Groningen, Wolters, 1959. Blz. 11 - 22.

Liefland Jr., W.H. van (1960)
De gehandicapte mens in de gemeenschap van vroeger en nu. In: Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie, 1960, blz. 211 - 215.

Mans, Inge (1998)
Zin der Zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen. Bert Bakker Uitgeverij Amsterdam.

Maso, B.
Lichamelijke afwijkingen, een sociologisch historische verkenning. Bron onbekend.

Melechi, Antonio (2004)
De vluchtende geest. Over waanzin, slaap en andere schemertoestanden. Meulenhoff Amsterdam

Mooij, Annet (2001)
Van Pest tot Aids. Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam. Uitgeverij Thoth Bussum.

Porter, Roy, (2003)
Waanzin, een korte geschiedenis. Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam.

Prawiro-Atmodjo, P.; Langendoen, M. & Tijsseling, C. (2016). Literatuurstudie naar de leefsituatie van vroegdove volwassenen. Sint-Michielsgestel: Koninklijke Kentalis.

Dr. Marjoke Rietveld-van Wingerden en drs. Corrie Tijsseling
Ontplooiing door communicatie, geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland
Uitgeverij: Garant Uitgevers, oktober 2010

Sliggers, B.C., en A.A. Wertheim (Red) (1993)
De tentoongestelde mens. Reuzen, dwergen en andere wonderen der natuur. Walburg Pers Zutphen.

St. Kongres Psychiatrie in Werkelijkheid (1982)
Brochure over de geschiedenis van de patiëntenbeweging in het kort en de opzet van de congressenreeks. Amsterdam.

Tijsseling, C. (2008). Doof of zo? Wegwijzer bij gehoorverlies. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers B.V.

Tijsseling, C. (2007). Van ‘redeloos vee’ tot object van beschaving. Lessen, 2(3), 14-21.

Tijsseling, C. & Rietveld-van Wingerden, M. (2004). ‘Een ongelukkig, bejammerenswaardig wezen’? Beeld en zelfbeeld van doven in de negentiende eeuw. Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2004. (pp. 7-35). Assen: Koninklijke van Gorcum BV.

Tijsseling, C. (2000). Deaf Culture and Special Education vis-a-vis Integration, Mainstreaming and Inclusion. In L. Leeson (Eds.), Looking Forward. EUD in the 3rd Millennium – the Deaf Citizen in the 21st Century. (pp. 74-88). Gloucestershire: Douglas McLean.

Tijsseling, C. (1999). Verbeter de wereld, begin bij een ander! In E. van den Berg, I. Boerefijn & J. Weerdenburg (Eds.), ‘s Lands wijs, ‘s lands eer. Universaliteit van mensenrechten. (pp. 153-156). Utrecht: Prestige.

Veen, P. van (2012) Verhaal halen bij doven. Een geschiedenis. Twello: Van Tricht

Veen, P. van (2013) Thuiskomen in De Gelderhorst. 60 jaar oog voor oudere Doven. Ede: De Gelderhorst

Veen, P. van (2020). Branieschopper in een stille wereld. Johan Wesemann en zijn strijd voor de emancipatie van doven - een geschiedenis. Twello: Van Tricht

Verstraete, P. & Tijsseling, C. (2007). Ongehoord verleden. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 32(4), 187-190.

Vos, Jozef (2008). Tastend door de tijd. Twee eeuwen onderwijs en zorg voor slechtziende en blinde mensen. Uitgave Boom. En via Visio

Waals, Ad van der (2013) Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek; de geschiedenis van de openbare bibliotheekvoorziening voor mensen met een visuele of andere leesbeperking. Elikser Uitgeverij, 2013. 476 blz. ISBN: 978 90 8954 554 1 In de leesvormen braille en Daisy-cd is het boek beschikbaar bij de Stichting Aangepast Lezen.

Waals, Ad van der (2011)
Studeren met een visuele beperking; de geschiedenis van de studielectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden in Nederland. Elikser Uitgeverij, 2011. 285 blz. ISBN 9789089543226.

Wuyts, Ben (2005)
Over narren, kreupelen, doven en blinden. Leven met een handicap van de Oudheid tot nu. Davidsfonds Leuven

Algemene literatuur, andere talen

Barnes, Colin (1991)
Disabled People in Britain and Discrimination. A case for Anti-Discrimination Legislation. C. Hurst & Co., London/University of Calgary Press, Calgary.

Cranach, Michael von en Hans-Ludwig Siemen (red.)(1999)
Psychiatrie im Nationalsozialismus. Die Bayerischen Heil- und Pflegeanstalten zwischen 1933 und 1945.

Dreger, Alice Domurat, (2004)
One of Us. Conjoined twins and the future of normal. Harvard University Press, Cambridge/London.

Fandrey, Walter, (1990)
Krüppel, Idioten, Irre. Zur sozialgeschichtebehinderter Menschen in Deutschland. Silberburg Verlag Stuttgart.

Frawley, Maria H., (2004)
Invalidism and Identity in Nineteenth-Century Britain. University of Chicago Press Chicago and London.

Kluge, K.J. en Leo Sparty (1977)
Sollen, können, dürfen Behinderte heiraten? Rehabilitationsverlag Bonn-Bad Godesberg.

Longmore, Paul K. en Lauri Umansky (Ed) (2001)
The New Disability History, American perspectives. New York University Press New York/London.

Noll, Steven en James W. Trent Jr. (Ed) (2004)
Mental retardation in America. A historical reader. New York University Press New York/London.

Porter, Roy (1987)
A social History of madness. Stories of the insane. Weidenfeld and Nicholson, London.

Stiker, Henri-Jacques (1999)
A History of Disability. The University of Michigan Press Ann Arbor.

Taylor, Steven (2008)
Acts of Conscience: World War II, mental institutions, and Religious Objectors. Syracuse University Press.

Weygand, Zina (2009)
The Blind in French Society from the Middle Ages to the Century of Louis Braille_  Stanford University Press
Zie: http://www.sup.org/book.cgi?id=9072